Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


09-06-2015 14:09

Wybory ławników 2015

Rada Miasta Poręba zawiadamia, że do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia: kandydatów na ławników do:

 • Sądu Okręgowego w Częstochowie -1
 • Sądu Rejonowego w Zawierciu -2
 • w tym do Sądu Pracy -1

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Miasta pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu (oprócz sobót i niedziel). Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sadów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,

z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Wzór karty zgłoszenia udostępniony jest w Urzędzie Miasta , a także dostępny jest w internecie na stronie BIP Urzędu Miasta , oraz na stronie www.ms.gov.pl.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.
 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizacje społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również: listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 3. Dokumenty wymienione w pkt a,b,c,d powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem ogłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 1 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Pobierz dołączone pliki
Nazwa dokumentuPobrano
1) Ogłoszenie ławnicy Dokument PDF 171
2) Karta zgłoszeniowa Dokument PDF 160
3) Oświadczenie ławnicy Dokument WORD 159
4) Oświadczenie ławnicy Dokument WORD 153

Wyświetlono: 615 razy
Data ostatniej modyfikacji:10-06-2015 08:33 Urząd Miasta Poręba - [1870]