Aktualności

Urząd Miasta=>Aktualności

Rozmiar tekstu: A A A Wydrukuj artykuł


05-09-2012 07:41

Burmistrz Miasta Poręba ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego 6/8

Lokal mieszkalny nr 8 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym nr 6 w Porębie przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 7430/9 o powierzchni 3172 m.kw.- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 49,64 m.kw., powierzchnia pomieszczenia przynależnego – piwnica 4,67 m.kw.

- Księga Wieczysta CZ1Z/00025825/2
- rodzaj użytku w ewidencji gruntów: B

Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany jest na I piętrze. Z własnością lokalu związany jest udział 40/1000 w nieruchomości wspólnej tj. w prawie własności gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 7430/9 o powierzchni 3172 m.kw. oraz współwłasność w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Ludowego Wojska Polskiego 6. Lokal jest wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na konto Urzędu Miasta w Porębie nr 65 1930 1334 2002 0200 0060 0001 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie Oddział Katowice Filia w Porębie, Termin wpłaty wadium do dnia 08 października 2012r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium zwraca się niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2012r. o godz 10.oo w sali nr 6 Urzędu Miasta w Porębie ul. Dworcowa 1.

  • cena wywoławcza nieruchomości 76.793,00 zł ( zwolniona z podatku VAT )
  • wadium 7.680,00 zł

Uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium
  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
  • w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. Z 2004r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm. ) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. 12.Przedmiotowy lokal można oglądać w dniach 26 i 27 września w godzinach od 10.00 do 12.00. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Miejskiej, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta poręba ul. Dworcowa 1, pokój nr 5 lub pod tel. /0-32/67 71 203.

Pobierz dołączony plik
Nazwa dokumentuPobrano
1) Informacje o przetargu Dokument PDF 172

Wyświetlono: 1298 razy
Urząd Miasta Poręba - [1870]